Disclaimer

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. S-air Internat ional B .V. is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor direct en /of indirect geleden schade, welke voortvloeit uit de door S-air International B.V. verstrekte informatie.

Voor zover de website van S-air International B.V. hyperlinks bevat van andere websites, staat S-air International B.V. niet garant voor de beschikbaarheid van deze websites, noch is zij verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via S-air International B.V. websites verkregen informatie. De informatie op de sites wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Indien via deze website overeenkomsten tussen de bezoeker en derden tot stand komen is S-air Internaional B.V. op generlei wijze betrokken bij dergelijke transacties en S-air International B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ten gevolge van dergelijke transacties of de gevolgen daarvan.

Hoewel S-Air International B.V. ernaar streeft dat deze website gewoonlijk 24 uur per dag beschikbaar is, is S-air International B.V. niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet beschikbaar zijn van deze website om welke reden dan ook. Toegang tot deze website mag tijdelijk of permanent opgeschort worden zonder voorafgaande waarschuwing. S-air International B.V. heeft te allen tijde het recht om een bezoeker of andere partij zonder opgave van redenen toegang tot de website te ontzeggen en behoudt zich het recht voor daartoe technische voorzieningen te treffen. S-air International B.V. is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge hiervan.

 

Antwoord op uw vragen?

Neem contact op

Persoonlijk gesprek?

Maak een afspraak Offerte aanvragen